Grensoverschrijdend gedrag

Vanuit het bestuur is de keuze gemaakt om met ingang van seizoen 2017-2018 de verenging te conformeren aan het programma “Naar een veiliger Sportklimaat” vanuit het NOC*NSF. Het NOC* NSF heeft dit programma opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aan te pakken. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en de professionalisering binnen de club is er gekozen om ons te conformeren aan dit programma en wordt met ingang van seizoen 2017-2018 de aanlevering van een VOG (Verklaring Omtrent gedrag) een verplichting voor alle trainers en coaches.

Wat is een VOG?
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Vertrouwenscontactpersoon:
Jan Weijs

Wat betekent dit concreet voor de gehele verenging?
 • Aannamebeleid voor nieuwe trainers, coaches en eventueel andere vrijwilligers;
 • Opstellen en conformeren aan gedragsregels;
 • Continuering van bovenstaande beleid en mogelijke uitbreiding in de toekomst;
  In de volgende alinea’s zal nader ingegaan worden op de bovenstaande punten.

  Aannamebeleid
  Bij het aanstellen van vrijwilligers als trainers en coaches binnen de verenging zal de vereniging als volgt handelen:
 • Kennismakingsgesprek: tijdens dit kennismakingsgesprek zal er gevraagd worden naar de motivatie van de nieuwe vrijwilligers. Ook zal er gevraagd worden naar referenties van de vrijwilliger.
 • Referenties nagaan: tijdens het nagaan van referenties zullen mensen die eerder met de vrijwilliger samen hebben gewerkt worden bevraagd. De kandidaat die het betreft zal ook geïnformeerd worden over de wijze waarop referenties zullen worden bevraagd.
 • Aanleveren VOG door vrijwilliger: de vrijwilliger dient een VOG te kunnen overleggen. Doordat de club zich aansluit bij gratisvog.nl zullen deze VOG’s gratis worden verkregen. Aanlevering hiervan geschiedt bij de secretaris van de vereniging. Binnen HV Manual zal om een vernieuwde VOG gevraagd worden uiterlijk om de 2 jaar. Met de vrijwilliger zullen afspraken worden gemaakt over de termijn waarbinnen de VOG aangeleverd dient te worden.

  Opstellen en conformeren aan gedragsregels.
  Binnen HV Manual zullen gedragsregels worden gesteld ten aanzien van vrijwilligers maar ook ten aanzien van leden. In de TC-vergadering van 17 januari 2018 heeft de staf trainers en coaches zich geconformeerd aan de gedragsregels vanuit het NOC*NSF. Wel hebben zij daarbij te kennen geven dat zorgvuldigheid geboden is. Deze gedragsregels zijn benaderbaar via de download-link op deze pagina

  Vertrouwenscontactpersoon
  Binnen HV Manual is er een vertrouwenscontactpersoon.
  De vertrouwenscontactpersoon is verantwoordelijk voor:

 • 1. Eerste opvang/ aanspreekpunt
  De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.
 • De VCP laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak.
 • De VCP bespreekt mogelijke doorverwijzingen.
 • De VCP informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of tuchtreglement van de betreffende bond.
 • De VCP vult het registratie- en rapportageformulier in.

  2. Doorverwijzen
  De VCP verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

  3. Preventieactiviteiten
 • De VCP profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd.
 • De VCP houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport.
 • De VCP draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving.
 • De VCP geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie. Hiervoor kan de toolkit/handboek sociaal veilige sportomgeving als leidraad worden gebruikt.